ژئومورفولوژی ایران

geomorphology of iran

پایان‌نامه ژئومورفولوژی ۶
ساعت ۱۱:۱٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٧ خرداد ۱۳٩٦  کلمات کلیدی: ژئومورفولوژی ، ایران ، پایان‌نامه ، geomorphology

تحلیل سیستمهای ژئومورفیک در حوضه آبریز رودخانه سلطان (زیرحوضه هلیل‌رود)
محمد نادری
استاد راهنما: محمدحسین رامشت، مسعود معیری
دانشگاه اصفهان
۱۳۷۷
کارشناسی ارشد

تحلیل هیدروژئومورفولوژی حوضه آبریز سیلاخور به منظور کاربرد در عمران
رحمت ‌الله شعبانی
استاد راهنما: ابراهیم امین‌ سبحانی
دانشگاه تربیت مدرس
۱۳۷۳
کارشناسی ارشد

تحلیلی بر مورفودینامیک و عوامل مؤثر در ناپایداری دامنه شمالی الوند (همدان)
علیرضا ایلدرمی
استاد راهنما: مقصود خیام
دانشگاه تبریز
۱۳۸۱
دکتری

تحول ژئورموفولوژی بیابان شرقی اردستان
ابراهیم‌ مقیمی‌
استاد راهنما: نامشخص
دانشگاه تهران
۱۳۶۸
کارشناسی ارشد

تحولات زمین‌ریخت‌شناسی دوران چهارم در حوضه آبخیز زاینده‌رود
علیرضا عباسی
استاد راهنما: نامشخص
دانشگاه آزاد اسلامی (نجف‌آباد)
۱۳۷۷
کارشناسی ارشد


 
پایان‌نامه ژئومورفولوژی ۵
ساعت ٢:۱۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٦  کلمات کلیدی: ژئومورفولوژی ، ایران ، پایان‌نامه ، geomorphology

پژوهشی در فرایندهای فرسایشی و ممیزی مناطق آسیب‌پذیر حوضه ‌قره‌چای (همدان)
علیرضا ایلدرمی
استاد راهنما: مقصود خیام
دانشگاه تبریز
۱۳۷۱
کارشناسی ارشد
ت‍أثیر ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی م‍ن‍طق‍ه‌ ت‍ف‍رش‌ ب‍ر م‍ن‍اب‍ع‌ آب‌ م‍ن‍طق‍ه‌
ق‍اس‍م‌ ص‍ارم‌پ‍ور
استاد راهنما: جمشید جداری‌ عیوضی
دانشگاه آزاد اسلامی (تهران‌ مرکزی)
۱۳۸۲
کارشناسی ارشد
تأثیر پارامترهای رسوب شناسی و ژئومورفولوژی بر رسوبدهی بار معلق زیرحوضه‌های شاخص حوضه آبریز دریاچه‌نمک
فریدون قدیمی عروس محله
استاد راهنما: ابراهیم امین‌ سبحانی
دانشگاه تهران
۱۳۷۹
دکتری
تجزیه و تحلیل ویژگیهای ژئومورفوژنیک ناحیه آوج
حسین اینانلو
استاد راهنما: عبدالحمید رجایی‌ اصل
دانشگاه تبریز
۱۳۷۷
کارشناسی ارشد
تحلیل روابط ژئومورفولوژی و لیتولوژی با فرسایش خاک در حوضه تفت
کمال امیدوار
استاد راهنما: ابراهیم امین‌ سبحانی
دانشگاه تربیت مدرس
۱۳۷۴
کارشناسی ارشد


 
پایان‌نامه ژئومورفولوژی ۴
ساعت ۱۱:٠۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٦  کلمات کلیدی: ژئومورفولوژی ، ایران ، پایان‌نامه ، geomorphology

بررسی لندفرمهای آبی در دشت کرون
حسین حسینی
استاد راهنما: جواد خوشحال، مسعود معیری
دانشگاه اصفهان
۱۳۸۱
کارشناسی ارشد
بررسی و مطالعه پوشش گیاهی در رابطه با واحدهای ژئومرفولوژی در منطقه دامغان
علی تیمورزاده‌ دودران
استاد راهنما: نامشخص
دانشگاه تهران
۱۳۶۰
کارشناسی ارشد
بررسی و تحلیل پالئوژئومورفولوژی پلایای گاوخونی با تکنیک سنجش‌ از دور و G.I.S
عبدالله سیف
استاد راهنما: محمدحسین رامشت، مسعود معیری
دانشگاه اصفهان
۱۳۸۴
دکتری
پژوهشهای ژئومورفولوژی در دشت رفسنجان
احمد عباس‌نژاد
استاد راهنما: عبدالحمید رجایی‌ اصل، علی‌اصغر موحد دانش
دانشگاه تبریز
۱۳۷۵
کارشناسی ارشد
پژوهشی در شناسایی و پهنه‌بندی مناطق حساس به فرسایش در حوضه‌ آبخیز رودخانه آبشینه (همدان)
حبیب‌ الله مظاهری
استاد راهنما: محمد نجفی ‌دیسفانی، منوچهر فرج‌‌زاده
دانشگاه تربیت مدرس
۱۳۷۵
کارشناسی ارشد


 
پایان‌نامه ژئومورفولوژی ۳
ساعت ٩:۱٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٠ بهمن ۱۳٩٥  کلمات کلیدی: ژئومورفولوژی ، ایران ، پایان‌نامه ، geomorphology

بررسی رابطه ژئومرفولوژی و هیدرولوژی در فرسایش‌خاک منطقه بردسکن
رضا رجبی‌ ثانی
استاد راهنما: محمدرضا ثروتی
دانشگاه شهید بهشتی
۱۳۷۶
کارشناسی ارشد

بررسی رسوب‌شناسی مخروط‌افکنه چنداب ورامین و تغییرات نفوذپذیری در عرصه پخش سیلاب
مریم زارع‌ خوش ‌اقبال
استاد راهنما: سادات فیض‌نیا
دانشگاه شهید بهشتی
۱۳۷۸
کارشناسی ارشد

بررسی ژئومورفولوژی کویر حاج‌علیقلی(چه‌جام) با تأکید بر تاریخ تحول سواحل کویر حاج‌علیقلی
محمد مهدی کاتبی
استاد راهنما: محمدحسین رامشت، مسعود معیری
دانشگاه اصفهان
۱۳۸۰
کارشناسی ارشد

بررسی فرسایش و رسوبات با روش هیدروفیزیکی و روش ژئومرفولوژی (حوضه آبخیز میانکوه: دشت یزد- اردکان)
محمدباقر صمدی
استاد راهنما: حسن احمدی
دانشگاه تهران
۱۳۷۵
کارشناسی ارشد

بررسی کیفی و کمی هیدروژئومرفولوژی حوضه آبریز رودخانه آب‌باریک(منطقه شازند اراک)
رضا فضلی
استاد راهنما: سعید خدائیان
دانشگاه شهید بهشتی
۱۳۷۶
کارشناسی ارشد


 
پایان‌نامه ژئومورفولوژی ۲
ساعت ۱٢:٤٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٠ بهمن ۱۳٩٥  کلمات کلیدی: ژئومورفولوژی ، ایران ، پایان‌نامه ، geomorphology

بررسی رسوب‌‌شناسی- ژئومورفولوژی و محیط رسوبی نهشته‌های کواترنری دشت گرمسار
محمدرضا خاموشی
استاد راهنما: ابراهیم امین‌سبحانی
دانشگاه تربیت معلم
۱۳۷۵
کارشناسی ارشد

بررسی آب، اقلیم و ریخت‌شناسی حوضه زرچشمه(اسفرجان)
علی معمار
استاد راهنما: محمدرضا‌کاویانی، حسنعلی غیور، محمدحسین‌رامشت
دانشگاه اصفهان
۱۳۷۵
کارشناسی ارشد

بررسی اثرات توسعه در تغییرات ژئومرفولوژیکی دشت شهریار
عباس عزتی‌جوشقانی
استاد راهنما: بهروز دهزاد
دانشگاه شهید بهشتی
۱۳۷۶
کارشناسی ارشد

بررسی اشکال فرسایشی خاک در رابطه با ویژگیهای ژئومورفولوژی بخش غربی دشت کامیاران
 زهرا رحیم‌زاده
استاد راهنما: محمود علائی‌طالقانی
دان‍ش‍گ‍اه‌ رازی
۱۳۸۱
کارشناسی ارشد

بررسی پوشش گیاهی و خاک در رابطه با واحدهای ژئومرفولوژی در منطقه دامغان
حسین آذرینوند
استاد راهنما: حسن احمدی
دانشگاه تربیت مدرس
۱۳۶۹


 
پایان‌نامه ژئومورفولوژی ۱
ساعت ۱۱:٤۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩٥  کلمات کلیدی: ژئومورفولوژی ، ایران ، پایان‌نامه ، geomorphology

آب‌ریخت‌شناسی‌ حوضه‌ آبی‌ حیدری‌
مجید منتظری
استاد راهنما: محمدحسین رامشت، حسنعلی غیور
دانشگاه اصفهان
۱۳۷۶
کارشناسی ارشد

اثرات توسعه شهری در ژئومورفولوژی دشت اراک
ذبیح الله مشهدی
استاد راهنما: سعید خدائیان
دانشگاه شهید بهشتی
۱۳۷۹
کارشناسی ارشد

اثرات عامل باد بر فرسایش منطقه آران و بیدگل(کاشان)
بهناز محتشمی
استاد راهنما: شهریار خالدی
دانشگاه شهید بهشتی
۱۳۷۶
کارشناسی ارشد 

ایزوستازی برودتی- حرارتی منطقه آباده، ابرقو و تعامل ژئومورفیک آنها
صغری اکرمی ابرقویی
استاد راهنما: محمدحسین رامشت، مسعود معیری
دانشگاه اصفهان
۱۳۸۵
کارشناسی ارشد 

برآورد میزان فرسایش حوضه آبریز رودخانه آستانه با استفاده از مدلهای تجربی
بهرام شاه‌منصوری
استاد راهنما: محمود لاجوردی
دانشگاه شهید بهشتی
۱۳۷۷
کارشناسی ارشد


 
فهرست تعدادی از گزارش‌های به‌زبان فارسی با موضوع ژئومورفولوژی
ساعت ٦:٠٩ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٤ دی ۱۳٩٥  کلمات کلیدی: ژئومورفولوژی ، ایران ، گزارش
 1. بررسی جامع زمین‌شناسی، ژئومورفولوژی و خاک‌شناسی منطقه فیروز (یزد). عیسی متاجی‌. دانشگاه آزاد اسلامی (تهران‌ مرکزی). ۱۳۷۶
 2. تحلیلی از مورفوژنز بادی و اثرات زیست‌محیطی آن در دشت رفسنجان. احمد عباس‌نژاد. دانشگاه تبریز. ۱۳۷۲
 3. مطالعه پلایای دریاچه‌ نمک، شمال کاشان (زمین‌شناسی، ژئومورفولوژی، خاک، پوشش‌ گیاهی). علیرضا گیتی، مجید کریم‌ پوریان، ناصر مشهدی، قدرت‌الله زحمتکش. مرکز تحقیقات مناطق کویری ایران. ۱۳۷۴
 4. مطالعه ژئومورفولوژی دشت طبس با تأکید بر نقش آن در توسعه منطقه. سید محمد هاشمی. دانشگاه آزاد اسلامی (نجف‌ آباد). ۱۳۷۷
 5. مرفوتکتونیک و مورفولوژی گنبدهای نمکی زاگرس. علی‌ اصغر شرفی. دانشگاه شیراز. ۱۳۸۰
 6. مطالعات ژئومورفولوژیکی و هیدرولوژیکی منطقه شمال دیلم استان بوشهر. نصرا... کلانتری. دانشگاه شهید چمران. ۱۳۸۲
 7. حوضه قوری‌ گل (مطالعه هیدرولوژی و مورفولوژی). مقصود خیام، علی‌ اصغر موحد دانش. دانشگاه تبریز. ۱۳۵۵
 8. مطالعه زمین‌شناسی و ژئومرفولوژی در ارتباط با فرسایش خاک حوزه رودخانه شصت‌ کلاته، گرگان. مصطفی  رقیمی، نادر بیرودیان، هوشنگ امیرلطیفی. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. ۱۳۷۴

 
فهرست کتاب‌های به‌زبان فارسی با موضوع ژئومورفولوژی ایران
ساعت ۱٠:٤٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳ دی ۱۳٩٥  کلمات کلیدی: ژئومورفولوژی ، ایران ، کتاب ، فارسی
 1. ژئومورفولوژی و آب و هوای دیرینه پلایاهای ایران. دانیل برنارد کرینسلی. مترجم سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح. ناشر: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح. ۱۳۵۰
 2. پلایاها و مراحل دینامیکی شکل‌گیری قشرهای نمکی در دشت‌کویر. بهرام سامانی. سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح. ۱۳۵۲
 3. جغرافیای ناحیه‌ای قروه- بیجار- دیواندره. فرج الله محمودی. دانشگاه تهران. ۱۳۵۲
 4. خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد جغرافیا: ژئومورفولوژی (مبانی و ایران). سجاد طولابی، نجمه نجفی. پردازش. ۱۶۸ صفحه. چاپ اول. ۱۳۸۸
 5. دیباچه‌ای بر ژئومورفولوژی ایران. محمدرضا اصغری مقدم. تهران. دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی. ۱۳۸۹
 6. رودخانه‌های زاگرس از دیدگاه ژئومورفولوژی. تئودور ابرلندر. مترجم معصومه رجبی، احمد عباس نژاد. تبریز. دانشگاه تبریز. ۱۳۷۹
 7. ژئومرفولوژی جلگه ساحلی شرق تنگه هرمز با تأکید بر فرایند فرسایش بادی. احمد نوحه‌گر، مجتبی یمانی. دانشگاه هرمزگان. ۲۵۴ صفحه. چاپ اول. ۱۳۸۵
 8. ژئومورفولوژی ایران و اندیشه‌های نظری ژئومورفولوژی. مصطفی امینی. تهران. مکتب ماهان. ۳۶۴ صفحه. چاپ اول. ۱۳۹۳
 9. ژئومورفولوژی ایران. ابراهیم مقیمی. تهران. مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران. ۱۳۸۹
 10. ژئومورفولوژی ایران. جمشید جداری عیوضی. تهران. دانشگاه پیام نور. ۱۳۷۴
 11. ژئومورفولوژی ایران. رسول صمد زاده، مقصود خیام. اردبیل. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل. ۱۳۹۴
 12. ژئومورفولوژی ایران. محمود علایی‌طالقانی. کرمانشاه. دانشگاه رازی. ۱۳۸۱
 13. ژئومورفولوژی ایران، جلد 1: فرایندهای ساختمانی و دینامیک‌های درونی. محمدجعفر زمردیان. مشهد. دانشگاه فردوسی مشهد. ۱۳۸۱
 14. ژئومورفولوژی ایران، جلد 2: : فرایندهای اقلیمی و دینامیک‌های بیرونی. محمدجعفر زمردیان. مشهد. دانشگاه فردوسی مشهد. ۱۳۸۱
 15. ژئومورفولوژی در مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی ایران. 2 جلد. جلد اول: سواحل دریایی خزر. جلد دوم: سواحل خلیج فارس و دریای عمان. تهران سازمان بنادر و دریانوردی. ۱۳۹۳
 16. ژئومورفولوژی شمالغرب ایران. معصومه رجبی، مریم بیاتی خطیبی. تبریز. دانشگاه تبریز. ۱۳۹۰
 17. ژئومورفولوژی منطقه‌ای ایران. محمدرضا ثروتی. تهران سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح. ۱۶۸ صفحه. ۱۳۸۱
 18. فلات مرکزی ایران: سیمای طبیعی استان یزد در ارتباط با مسائل کویری. بررسی عمومی- ژئومورفولوژی- پدولوژی- هیدرولوژی و هیدروژئولوژی. عطاالله قبادیان. اهواز. دانشگاه جندی شاپور. چاپ اول. ۳۵۰صفحه. ۱۳۶۱
 19. کلیات ژئومورفولوژی ایران. حسین نگارش، محمود خسروی. زاهدان. دانشگاه سیستان و بلوچستان. چاپ اول. ۲۶۰ صفحه. ۱۳۷۸
 20. کویرهای ایران و خصوصیات ژئومورفولوژیکی و پالئوکلیماتولوژی آن. دنیلی کرینسلی. مترجم عباس پاشایی. وزارت دفاع و پشیبانی نیروهای مسلح. سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح. ۳۴۴ صفحه. چاپ اول. ۱۳۸۱
 21. لوت زنگی‌ احمد. احمد مستوفی. تهران. دانشگاه تهران. ۱۳۴۸
 22. نمونه‌هایی از فرسایش آب‌های روان در آذربایجان. حبیب زاهدی. تبریز. دانشگاه تبریز سال انتشار: ۱۳۴۹
 23. واحدهای ژئومورفولوژی ایران. حسین نادر صفت. تهران. دانشگاه آزاد اسلامی شهرری. ۲۳۴ صفحه. ۱۳۸۷

 
نمودار واحدهای ژئومورفولوژی ایران
ساعت ٩:٥۸ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٤  کلمات کلیدی: ژئومورفولوژی ، ایران ، واحدهای‌ ژئومورفولوژی


 
← صفحه بعد