ژئومورفولوژی ایران

geomorphology of iran

مشخصات فرعی واحدهای ژئومورفیک ایران
ساعت ۱:٢٦ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٥ مهر ۱۳۸٥  کلمات کلیدی: ایران ، ژئومورفولوژی ، واحدهای‌ ژئومورفولوژی

دراین پست مشخصات فرعی واحدهای ژئومورفولوژی ایران* رو برای داشتن دیدی بهتر از وضعیت ناهمواریهای مهم کشور ارائه می‌کنم: