واحدهای‌ ژئومورفولوژی‌ ایران

واحدهای ژئومورفیک ایران

۱-واحدشمال‌غربی
          الف.واحدآذربایجان و کردستان‌شمالی
          ب.واحدکردستان‌شرقی
          ج.واحدزنجان

۲-واحدشمالی
          الف.واحدالبرز
          ب.واحدتالش

۳-واحدجنوب‌غربی(زاگرس)
          الف.واحدزاگرس چین خورده
          ب.واحدزاگرس مرتفع

۴-واحدشمال‌شرقی(خراسان‌شمالی)
          الف.واحدکپه‌داغ-هزارمسجد
          ب.واحدآلاداغ-بینالود

۵-واحدشرقی
          الف.واحدخراسان‌مرکزی و جنوبی
          ب.واحدسیستان و بلوچستان

۶-واحدجنوب‌شرقی(مکران)

۷.واحد ایران‌مرکزی
          الف.واحدکوه‌های ایران مرکزی
              ۱.واحدرشته‌مرکزی(کمربندسهند- بزمان)
              ۲.واحدکرمان
              ۳.واحدسنندج-سیرجان
              ۴.واحدکوه‌های پراکنده حوضه دشت کویر
        ب.واحددشت‌ها و چاله‌های داخلی
              ۱.واحددشت‌های پراکنده
              ۲.واحددشت‌لوت

۸.واحدجلگه کناره‌ای شمال(جلگه خزر)

۹.واحدجلگه‌های کناره‌ای جنوب
              ۱.واحدجلگه شمال خلیج‌فارس
              ۲.واحدجلگه شمال دریای‌عمان

*ژئومورفولوژی ایران- دکترمحمودعلایی طالقانی- چاپ سوم- ۱۳۸۴- انتشارات قومس

/ 0 نظر / 41 بازدید