کتاب‌های فارسی ژئومورفولوژی

فهرست چند تا از کتاب‌های ژئومورفولوژی رو که بزبان فارسی هستند خدمتتون ارائه‌می‌کنم. قطعاً کتاب‌های دیگه‌ای هم وجود دارند که باید اضافه بشه.

1- اشکال ناهمواریهای زمین: مبانی ژئومورفولوژی - ماکس دروئو - ترجمه مقصودخیام - ناشر: مبنا-1382
2-کاربرد ژئومورفولوژی در برنامه‌ریزی - نویسنده: دکتراحمدمعتمد، دکتر ابراهیم مقیمی -سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها- چاپ: اول، ١٣٧٨-   
3- ژئومورفولوژی(جلد اول): دیدگاهها- نویسنده:  ریچارد جی. چورلی ، استانلی ای. شوم ، دیوید ای. سودن - مترجم : دکتر احمد معتمد ، باهمکاری ابراهیم مقیمی -سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها- چاپ: سوم ، ١٣٨۴
4-ژئومورفولوژی(جلد دوم): زمین‌شناسی- نویسنده: ریچارد جی. چورلی، استانلی ای. شوم و دیوید ای. سودن- مترجم: دکتر احمد معتمد ، با همکاری ابراهیم مقیمی-سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها- چاپ: اول، ١٣٧٧ 
5-ژئومورفولوژی(جلد سوم): فرایندهای دامنه‌ای، آبراهه‌ای، ساحلی و بادی - نویسنده: ریچارد جی. چورلی، استانلی ای‌شوم و دیوید ای. سودن-  مترجم: دکتر احمدمعتمد، با همکاری دکتر ابراهیم مقیمی- سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها- چاپ: اول، ١٣٧٩ 
6-ژئومورفولوژی (جلد چهارم): اقلیم- نویسنده: ریچارد جی. چورلی، استانلی ای. شوم، دیوید ای. سودن- مترجم: دکتر احمد معتمد، با همکاری دکتر ابراهیم مقیمی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها- چاپ: اول، ١٣٧٩
7-ژئومورفولوژی و مدیریت محیط(جلد اول)- نویسنده: آر. یو . کوک، جی. سی. دورکمپ- مترجم: دکترشاپور گودرزی نژاد- چاپ: دوم، ١٣٨٠   
7-ژئومورفولوژی و مدیریت محیط (جلد دوم)-نویسنده: آر. یو. کوک، جی. سی. دورکمپ- مترجم: دکتر شاپور گودرزی‌نژاد- چاپ: اول، ١٣٧٨   
8- ژئومورفولوژی ایران-فرآیندهای ساختمانی و دینامیکهای درونی- نویسنده: محمدجعفر زمردیان- دانشگاه فردوسی مشهد-1381
9- ژئومورفولوژی ایران-فرآیندهای اقلیمی- نویسنده: محمدجعفر زمردیان- دانشگاه فردوسی مشهد-1381
10- کویرهای ایران و خصوصیات ژئومورفولوژیکی و پالئوکیماتولوژی آن - دانیل کلینسلی- عباس پاشایی- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان جغرافیایی-1381
11-ژئومرفولوژی-جلد اول: (ژئومرفولوژی ساختمانی) - نویسنده: روژه کک- مترجم: فرج الله  محمودی- دانشگاه تهران-چاپ چهارم-1383
12- ژئومرفولوژی- جلد دوم: (ژئومرفولوژی اقلیمی)- نویسنده: روژه کک- مترجم: فرج الله  محمودی- دانشگاه تهران-چاپ چهارم-1383

/ 0 نظر / 319 بازدید