مشخصات فرعی واحدهای ژئومورفیک ایران

واحدشمال‌غربی

 عناصرمهم توپوگرافی آذربایجان:

   1. رشته ارسباران
   2. توده سبلان
   3. رشته بزغوش
   4. توده سهند
   5. رشته ماکو _ بانه(دیواره غربی)
   6. چاله ارومیه

واحدزنجان:
   1. کوه‌های بخش جنوب‌غربی زنجان
   2. کوه‌های بخش شمال‌شرقی زنجان

 
واحدشمالی:

   1. واحدالبرز
       الف. البرز غربی
          علم کوه، دره شاهرود(طالقان)
       ب. البرز مرکزی
          دماوند
       ج. البرز شرقی

    2. واحدتالش


واحدجنوب‌غربی(زاگرس)
  1. زاگرس مرتفع
  2.  زاگرس چین خورده
      الف. زاگرس شمال‌غربی(محدوده سیاسی کرمانشاه و ایلام)
      ب. زاگرس میانی(محدوده سیاسی لرستان و بختیاری)
      ج. زاگرس جنوب‌شرقی( منطقه فارس)
      د. زاگرس هرمزگان

واحدشمال شرقی( خراسان شمالی)
   ۱. واحدکپه داغ _ هزارمسجد
   ۲. واحدبینالود _ آلاداغ
   ۳. دشت سرخس

واحدشرقی ایران
   ۱. واحدنهبندان _ خاش
      الف.بخش شمالی:
           ناهمواری‌های خراسان مرکزی
           ناهمواری‌های خراسان جنوبی
      ب.بخش جنوبی:
           ناهمواری‌های سیستان و بلوچستان
           دشت سیستان
           تفتان

واحدجنوب‌شرقی(مکران)
   ۱.توده‌های درونی جبهه‌داخلی
   ۲.دیواره درهم شکسته میانی
   ۳.چین خوردگی‌های منظم جبهه خارجی

واحدکوه‌های ایران مرکزی
    کمربندسهندبزمان(رشته کوه‌های مرکزی)
       1-بخش شمال‌غربی(ازرزن تا جیرفت)
       2-واحدجنوب‌شرقی(ازجیرفت تا کوه بزمان(زنده))
   واحدکرمان
   واحدسنندج - سیرجان(پیشکوه‌های داخلی زاگرس)
      1- رشته شمالی
      2-رشته شمال‌شرقی
     3-ارتفاعات حاشیه غربی

واحدچاله ها و دشت‌های داخلی
   1.دشت‌های ساختمانی 
       الف.دشت های ناودیسی
       ب.دشت‌های متکی برتوده‌های سخت(دشت‌های پلاتفرمی)
       ج.دشت‌های گسلی
   2.دشت‌های فرسایشی

دشت لوت
   ا۱.لوت شمالی
   ۲.لوت جنوبی
      الف. دشت پایکوهی حاشیه غربی
       ب. کلوت‌های بخش غربی
       ج. هامادای بخش میانی
       د. توده‌های ماسه‌ای بخش شرقی(ریگ لوت)
       ه. دشت پایکوهی حاشیه شرقی

جلگه خزر

جلگه‌های ساحلی جنوب(خلیج فارس و دریای عمان) 

*ژئومورفولوژی ایران- دکترمحمودعلایی طالقانی- چاپ سوم- ۱۳۸۴- انتشارات قومس

/ 0 نظر / 235 بازدید